Publications des anciens membres de la Chaire

Pascal BONNARD

 • Des effets de l’échelle européenne sur une échelle locale. Imbrication des arènes et juridicisation des luttes de classification ethnique en Lettonie suite au transfert des normes européennes sur les minorités, Revue d’études comparatives Est-Ouest, 2014.
 • Le gouvernement de l’ethnicité en Europe post-soviétique: minorités et pouvoir en Lettonie, Paris, Dalloz, 2013.

 • "Memories of the Soviet Union and European discourse on diversity as rival frameworks for ethnic boundary making: A case study in Latvia’s Russian-speaking schools", in: Georges MINK and Laure NEUMAYER (eds.), History, memory and politics in Central, East and South East Europe, Basingstoke, Palgrave Macmillan, pp. 193-208.

Quincy R. CLOET

João Carlos ESPADA

 • Preface to the book by Orlando SAMÕES, Resultados e Mérito: Um estudo sobre a ordem espontânea de F. A Hayek (Results and Merit: A study of F. A. Hayek's spontaneous order)Lisboa, Aster, 2013.
 • "A Europa no Século XXI: Alguns conselhos de prudência do século XX" (Europe in the 21st Century: Some counsels of prudence from the 20th century), in: Maria Manuela TAVARES RIBEIRO (ed.), Europe in the 21st Century, Coimbra, Universidade de Coimbra, 2013.
 • European Disintegration? The Sources of Extremism, Journal of Democracy, Vol. 23, Issue 4, 2012, pp. 15-22.

Tom JUNES

Paweł KOWAL

 • "Three Revolutions: Mobilization and Change in Contemporary Ukraine. An Oral History of the Revolution on Granite, Orange Revolution, and Revolution of Dignity.", Paweł KOWAL, Georges MINK, Iwona REICHARDT, Adam REICHARDT (eds.), College of Europe and Natolin European Centre, 2019.

 • Three Revolutions: Mobilization and Change in Contemporary Ukraine. Theoretical Aspects and Analyses on Religion, Memory, and Identity.", Paweł KOWAL, Georges MINK, Iwona REICHARDT, Adam REICHARDT (eds.), College of Europe and Natolin European Centre, 2019.

 • Testament Prometeusza. Źródła polityki wschodniej III Rzeczypospolitej [eng. Prometheus Testament: Sources of Eastern Policy of the Third Polish Republic], Instytut Studiów Politycznych PAN, Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, 2018.

 • John Paul II as "the last of the Jagiellonians", Politeja, forthcoming.

 • The five rings of empire, New Eastern Europe, 2/2017.

 • Polityczny i historyczny kontekst wojny hybrydowej na Ukrainie (introduction), [in:] Wojna hybrydowa na Ukrainie. Wnioski i rekomendacje dla Europy i świata, Bogusław PACEK, Julia Anna GROCHOWSKA (eds.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Piotrków Trybunalski 2017, pp. 7-13.

 • “Błąd krymski”. Wpływ prognoz think tanków I innych podmiotów na decyzje polityków, [in:] Think tanki i fundacje polityczne. Wybrane problemy, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2017, pp. 161-174.

 • Ostpolitik, czyli kościelny wymiar realizmu. Review of the book "The Vatican 'Ostpolitik' 1958 –1978. Responsibility and Witness During John XXIII and Paul VI", by András FEJEÉRDY (ed.), Bibliotheca Academiae Hungariae, Rome 2016, pp. 193-204, Studia Polityczne 2017, vol. 45, no. 4.

 • Oligarchat i rewolucja (1991-2014). Przypadek Ukrainy, Nowa Europa. Przegląd Natoliński, special issue 1(7)/2017 pp. 42-70.

 • Papież jako polityk. Jan Paweł II i Stolica Apostolska wobec Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich i bloku wschodniego w latach 1985–1989, Przegląd Religioznawczy, no. 4/2017.

 • Polskie źródła do badania polityki zagranicznej jako świadectwo kształtowania się współczesnej kultury dyplomatycznej w latach 1985-2005, [in:] Współczesna kultura dyplomatyczna, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Ryszard STEMPLOWSKI (ed.), Warszawa 2017, pp. 183-194.

 • Złudzenie podobieństwa. O różnicach pomiędzy rewolucją polska a ukraińską, [in:] Yesterday. Studia z historii najnowszej. Księga dedykowana prof. Jerzemu EISLEROWI w 65. Rocznicę urodzin, IH PAN, IPN, Jan OLASZEK, Antoni DUDEK, Łukasz KAMIŃSKI, Krzysztof KOSIŃSKI, Michał PRZEPERSKI, Konrad ROKICKI, Paweł SASANKA, Robert SPAŁEK, Sławomir STĘPIEŃ (eds.), Warszawa 2017, pp. 945-951.

 • Zapomniana wizyta. Raport Mieczysława Obiedzińskiego na temat wizyty kardynała Józefa Glempa na Białorusi w 1988 roku, Polski Przegląd Dyplomatyczny, 2/2017, pp. 137-147. 

 • Misja na Wschodzie. Wizyty kard. Józefa Glempa w ZSRS w 1988 roku oraz ich polityczno-międzynarodowy kontekst, Dzieje Najnowsze, No. 1/2016, pp. 189-208.

 • Think tank albo rodzime problemy amerykańskiej hybrydy, Nowa Res Publica, No. 2/2016, pp. 17-19.

 • Papież, czyli zagrożenie dla komunizmu. „Polityka wschodnia” Stolicy Apostolskiej w latach 1978-1985 w dokumentach służb specjalnych PRL, Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, No. 1/2016, pp. 287-303.

 • Historia w służbie polityki. Sprawa pomnika I. Czerniachowskiego w polskim dyskursie politycznym-studium przypadku, [in:] Iwona HOFMAN, Justyna MAGUŚ (eds.), Obrazy Rosji I Rosjan w mediach, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016, pp. 163-190. 

 • Between Ostpolitik and Eastern policy, New Eastern Europe, No. 6/2016, pp. 190-199.

 • Archeologia hegemonii, Nowa Res Publica, No. 4/2016, pp. 37-41.

 • Drogi do I Rzeczpospolitej. Jak współcześnie odczytywać tradycję Rzeczypospolitej Obojga Narodów?, [in:] Iwona HOFMAN (ed.), Rosyjski łącznik. Rzecz o Jerzym Pomianowskim, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016, pp. 261-282.

 • Imigracja- szansą dla Polski?, [in:] Jacek WOŹNIAK (ed.), Świat współpracy- świat konfrontacji. Wybory strategiczne Małopolski i Polski w warunkach podwyższonej niepewności, Wydawnictwo Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Biblioteka Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju, pp. 177-186.

 • Na straconych pozycjach. Ostatni bój o dusze młodych w latach 1986-1989, [in:] Bartłomiej NOSZCZAK (ed.), Życie na przekór. Młodzieżowa kontestacja systemu w ostatniej dekadzie PRL (1980-1989) – Nowe tropy i pytania badawcze, Wydawnictwo IPN, pp. 431-452.

 • Polityka energetyczna UE wobec państw PW (2008-2014), [in:] Marek GRELA, Zdzisław RAPACKI (eds.), Partnerstwo Wschodnie Unii Europejskiej, Wydawnictwo Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa 2016, pp. 137-155.

 • Jaruzelski. Życie paradoksalne [Jaruzelski. A paradoxical life], Paweł KOWAL, Mariusz CIEŚLIK, Kraków: Znak, 2015.
 • Kluczowe elementy stanowiska Polski wobec polityki wschodniej Unii Europejskiej [Key elements in Poland’s stance regarding the eastern policy of the EU], Myśl Ekonomiczna i Polityczna, vol. 48, no. 1, 2015, pp. 159-183.
 • Diplomacy of Pastoral Letters, New Eastern Europe, vol. 18, no. 3, 2015, pp. 68-77.
 • Koniec systemu władzy. Polityka ekipy gen. Wojciecha Jaruzelskiego w latach 1986-1989 [The end of the system of power. The policy of General Wojciech Jaruzelski’s team in the years 1986-1989], Warsaw: Instytut Studiów Politycznych PAN, Instytut Pamięci Narodowej, Wydawnictwo Trio, 2012.

Zachary MAZUR

Johannes REMY

 • Brothers or Enemies? Ukrainian National Movement and Russia: 1840s-1870s, University of Toronto Press, 2016.
 • Ukrainan historia [History of Ukraine], Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press, 2015.
 • Hryhory Kvitka-Osnov’ianenko’s Posthumous Problems with the Tsarist Authorities, in: Harvard Ukrainian Studies, vol. 32-33, no. 1-4 (2011-2014), 591-597.
 • “Finland and Poland in the Russian Empire: Some Comparative Aspects”, in: Kati KATAJISTO (ed.), On the Edge of Empire: Poland and Finland at the turn of the 19th and 20th centuries, Juvenes Print, Tampere, 2012, 126-138.

Machteld VENKEN

 • Migration and War Memory in a European Perspective. A Case-Study on Displaced Persons in Belgium, College of Europe Natolin Campus, Natolin Research Papers, 2011.

Iryna VUSHKO

 • Interwar Europe between East and West: Historical Scholarship and Politics, College of Europe Natolin Campus, Natolin Research Papers, 2012.

Richard WASHINGTON

 • Czy dyskurs publiczny jest odpowiedzią na kryzys europejskiego przywództwa? Przykład Valéry’ego Giscarda d’Estaing (The European Leadership Crisis – is Public Discourse the Answer? The Example of French President Valéry Giscard d’Estaing), Nowa Europa, Vol. 15, Issue 2, 2013, pp. 227-276.