Elzbieta MIKOS-SKUZA

Dr. Elzbieta Mikos-Skuza is a senior lecturer at the Faculty of Law and Administration, University of Warsaw, Poland and a visiting professor at the College of Europe in Natolin. Her fields of specialization are: public international law, international humanitarian law of armed conflicts and peaceful resolution of international disputes. She is the Director of NOHA (consortium of European universities conducting programmes in humanitarian action) at the University of Warsaw and the Director of Master Studies on Humanitarian Action as well as  Postgraduate Studies on Humanitarian Assistance.   In 2008 – 2012 Dr. E. Mikos-Skuza  was a vice-dean at the Faculty of Law and Administration. For 30 years she has been  volunteering  with  the Polish Red Cross, including the function of a vice-president of the Polish Red Cross in 2004 – 2012.  Since 2002  she has been a member (at present – first vice-president) of the International Humanitarian Fact Finding Commission established under Protocol Additional I of 1977 to the Geneva Conventions of 1949. She is also a full member of the San Remo International Institute of Humanitarian Law. Dr. E. Mikos-Skuza lectures during numerous courses organized by NOHA and the International Red Cross and Red Crescent Movement all over Europe and is the author of publications in English and in Polish (text-books, collections of documents, chapters of books  and articles) on public international law and international humanitarian law of armed conflicts.

Her main publications on International Humanitarian Law during the last five years include, in chronological order (with Polish titles translated into English):

  1. Pomoc humanitarna w świetle międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych [Humanitarian aid in International Humanitarian Law of Armed Conflicts] (in:) P. Grzebyk, E. Mikos-Skuza (ed.), „Pomoc humanitarna w świetle prawa i praktyki” [Humanitarian aid in law and practice], Wyd. Naukowe Scholar, 2016, Warszawa, pp. 35 – 51.

  2.  Chapters Hospitals and Dissemination of the Conventions, Including in Time of Armed Conflict (in:) A. Clapham, P. Gaeta, M. Sassòli (ed.), “The 1949 Geneva Conventions. A Commentary. Oxford Commentaries in International Law”, Oxford University Press, 2015, Oxford, pp. 207 – 230 and 597 - 614.

  3. Współczesna interpretacja prawa okupacji wojennej a ochrona dóbr kultury [Contemporary interpretation of the law on belligerent occupation and the protection of cultural property] (in:) E. Mikos-Skuza, K. Sałaciński (ed.), Ochrona dziedzictwa kultury w konfliktach zbrojnych w świetle prawa międzynarodowego i krajowego. 60 lat konwencji haskiej i 15 lat jej protokołu II [Protection of cultural heritage in armed conflicts in international and municipal law. 60 years of the Hague Convention and 15 years of its Second Protocol], Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2015, Warszawa, pp. 113 – 126.

  4. Entries Casus belli, Casus foederis, Doktryna wojny, Wojna domowa, Wojna morska, Wojna podwodna, Wojna powietrzna [Casus belli, Casus foederis, Military doctrine, Civil war, Naval warfare, Submarine warfare, Air warfare]  (in:) J. Symonides, D. Pyć (ed.), „Wielka encyklopedia prawa. Tom IV - Prawo międzynarodowe publiczne” [Big Encyclopaedia of Law, Vol. IV – Public International Law], Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, 2014, Warszawa.

  5. Rola Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża w interpretacji międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych [Role of the International Committee of the Red Cross in interpretation of International Humanitarian Law of Armed Conflicts] (in:) B. Mikołajczyk, J. Nowakowska-Małusecka (ed.), Prawo organizacji  międzynarodowych wobec problemów współczesnego świata. Księga Jubileuszowa Profesor Genowefy Grabowskiej” [Law of International Organizations facing problems of contemporary world. Liber Amicorum Professor Genowefa Grabowska], Oficyna Wyd. E. Mitek, 2014, Bydgoszcz – Katowice, pp. 286 – 299.

  6.  Prawo ludności cywilnej do pomocy humanitarnej w świetle międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych [Right of civilian population to humanitarian aid in International Humanitarian Law of Armed Conflicts] (in:) E. Mikos-Skuza, K. Myszona – Kostrzewa, J. Poczobut (ed.), „Prawo międzynarodowe – teraźniejszość, perspektywy, dylematy. Księga Jubileuszowa Profesora Zdzisława Galickiego” [International Law – its present state, perspectives, dilemmas. Liber Amicorum Zdzisław Galicki], Wolters Kluwer, 2013, Warszawa, pp. 235 - 250.

  7.  Fact-finding as a means of implementing International Humanitarian Law of Armed Conflicts, Studia Iuridica, Vol. 54, 2012, pp. 155 - 168.

  8. International Law’s Changing Terms: ‘War’ becomes ‘Armed Conflict’  (in:) M.E. O’Connell (ed.), „What is War? An Investigation in the Wake of 9/11”, Martinus   Nijhoff  Publishers, 2012, Leiden, Boston, pp. 19 - 30.

  9. Autonomia iuris in bello względem ius ad bellum - współczesne wyzwania [Autonomy of iuris in bello towards ius ad bellum – contemporary challenges] (in :) B. Sitek, T. Jasudowicz, M. Seroka (ed.), “Fides et bellum. Ksiega poświęcona pamięci   Księdza Biskupa, Profesora, Generała Śp. Tadeusza Płoskiego” [Fides et bellum. Liber Amicorum the Late Bishop, Professor, General Tadeusz Płoski], Vol. I, Wyd.  Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2012, Olsztyn, pp. 389 - 406.

  10. "Public International Law" (in:) H.-J. Heintze, P. Thielborger (ed.), "International Humanitarian Action. NOHA Textbook", Springer, Heidelberg 2017, pp. 123-140.